30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 63 قانون مجازات اسلامی

آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمهآزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهوسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

error: