30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 629 قانون مجازات اسلامی

قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

error: