30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 628 قانون مجازات اسلامی

جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

error: