30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 627 قانون مجازات اسلامی

شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

error: