30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 626 قانون مجازات اسلامی

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

error: