30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 624 قانون مجازات اسلامی

با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت میشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

error: