30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 621 قانون مجازات اسلامی

کندن دندان لق یا ترکخورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

error: