30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 620 قانون مجازات اسلامی

ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

error: