30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 618 قانون مجازات اسلامی

هرگاه دندانهای اصلی دائمی از بیستوهشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضهای کم شده باشد.

error: