30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 616 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن تمام دندانهای دائم بیستوهشتگانه دیه کامل دارد که بهترتیب زیر توزیع میشود:
الف- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یکبیستم دیه کامل دارد.
ب- دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یکچهلم دیه کامل دارد.

error: