30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 614 قانون مجازات اسلامی

قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او
فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یکسوم دیه مسترد میشود.

error: