30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 611 قانون مجازات اسلامی

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه میشود.
تبصره 1- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌعلیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسیزبان، یکسیودوم دیه کامل است.
تبصره 2- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود.

error: