30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 609 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد بهگونهای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یکسوم دیه آن است.

error: