30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 608 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.

error: