30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 606 قانون مجازات اسلامی

هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانهای دارد.

error: