30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 605 قانون مجازات اسلامی

پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

error: