30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 603 قانون مجازات اسلامی

هرگاه لاله گوش بهنحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

error: