30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 602 قانون مجازات اسلامی

فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلجشده، یکسوم دیه آن را دارد.

error: