30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 601 قانون مجازات اسلامی

پاره کردن لاله یک گوش، موجب یکششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یکنهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

error: