30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 600 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.
تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یکششم دیه کامل است.

error: