30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 599 قانون مجازات اسلامی

دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل میباشد.

error: