30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 595 قانون مجازات اسلامی

فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یکسوم دیه کامل است.

error: