30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 594 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن هریک از پرههای بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یکسوم دیه کامل است.

error: