30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 591 قانون مجازات اسلامی

شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یکششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یکچهارم دیه است.

error: