30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 590 قانون مجازات اسلامی

دیه مجموع چهارپلک دوچشم، دیه کامل، دیه هریک از پلکهای بالا، یکششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای پایین، یکچهارم دیه کامل است.
تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.

error: