30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 586 قانون مجازات اسلامی

ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

error: