30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 583 قانون مجازات اسلامی

هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت میشود.

error: