30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 582 قانون مجازات اسلامی

اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

error: