30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 579 قانون مجازات اسلامی

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبرنیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

error: