30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 573 قانون مجازات اسلامی

هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد.

error: