30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 572 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

error: