30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 570 قانون مجازات اسلامی

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه بهوجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

error: