30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 562 قانون مجازات اسلامی

در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

error: