30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 560 قانون مجازات اسلامی

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.

error: