30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 558 قانون مجازات اسلامی

در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است بهشرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود.

error: