30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 557 قانون مجازات اسلامی

تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

error: