30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 555 قانون مجازات اسلامی

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌعلیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذیالقعده وذیالحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یکسوم دیه نیز افزوده میگردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادیالثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

error: