30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 554 قانون مجازات اسلامی

براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.

error: