30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 552 قانون مجازات اسلامی

شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

error: