30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 550 قانون مجازات اسلامی

دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

error: