30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 549 قانون مجازات اسلامی

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.

error: