30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 544 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

error: