30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 542 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

error: