30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 538 قانون مجازات اسلامی

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

error: