30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 534 قانون مجازات اسلامی

هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و بهعلت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

error: