30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 533 قانون مجازات اسلامی

هرگاه دو یا چند نفر بهنحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بهطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، بهطور مساوی ضامن میباشند.

error: