30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 532 قانون مجازات اسلامی

در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم میشود.

error: