30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 530 قانون مجازات اسلامی

هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان بهوجود آید، ضمان منتفی است.

error: