30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 529 قانون مجازات اسلامی

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

error: