30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 525 قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

error: